Nơi nộp đơn Yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Ông/Bà có thể nộp đơn Yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục như sau:

Nếu gửi Yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục qua đường bưu điện, hãy gửi đến:

Donlin, Recano & Company, Inc.
Re: The Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans
P.O. Box 199043
Blythebourne Station
Brooklyn, NY 11219

Nếu nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh Yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục, hãy gửi đến:

Donlin, Recano & Company, Inc.
Re: The Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans
6201 15th Avenue
Brooklyn, NY 11219

Vui lòng nộp (các) yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục, nếu có, bằng qua dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, chuyển phát nhanh hoặc hệ thống nộp trực tiếp khác như trên. Không chấp nhận gửi fax và gửi qua email. Nếu Ông/Bà nộp bản cứng yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục và muốn chúng tôi gửi lại cho Ông/Bà một bản sao của yêu cầu bồi thường làm bằng chứng nhận, vui lòng đính kèm một bản sao của yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục và một phong thư đã điền sẵn địa chỉ và đã trả bưu phí.

Vui lòng nhấp VÀO ĐÂY để tải xuống Đơn yêu cầu bồi thường của nạn nhân bị lạm dụng tình dục.